početna istorijat aktuelnosti kontakt

HRONOLOŠKI OPIS RAZVOJA FIRME

 I S T O R I J A T

19.11.1954.- Zemljoradnička uslužna i proizvođacka zadruga"Budućnost"

28.08.1961.- Zemljoradnička zadruga "Budućnost"u čijem sastavu su

poslovne jedinice

-Vunovlačara

-Prekrupara

-Mašinska remontna radionica

-Trgovačka radnja

12.03.1970.- Zemljoradnička zadruga "Budućnost" sa svojim poslovnim jedinicama pripojena je

Poljoprivredno Industrijskom Kombinatu "Tamiš" iz Pančeva

25.12.1975.- Radna Organizacija poljoprivrede "Omoljica" sa solidar nom odgovornošću,u osnivanju

30.12.1975.- Radna organizacija poljoprivrede "Omoljica" sa solidarnom odgovornošću

u čijem su sastavu:

OOUR"Ratarstvo"

OOUR"Stočarstvo"

OOUR za saradnju sa selom

OOUR za saradnju sa selom u Ivanovu

11.01.1979.- Radna Organizacija poljoprivrede "Omoljica" sa neograničenom solidar nom

Odgovornošću osnovnih organizacija :

- OOUR"Napredak"sa Ratarstvom i stočarstvom

- OOUR"Budućnost" za saradnju sa selom

- OOUR"Dunav"Ivanovo

- Radna zajednica zajedničkih poslova

udružuje se u SOUR PIK TAMIŠ iz Pančeva

30.06.1989.- Društveno poljoprivredno preduzeće "Omoljica" sa potpunom odgovornošću

OOUR"Dunav"Ivanovo se odvaja i posluje samostalno.

18.06.1991.- Deoničarsko društvo u mešovitoj svojini za poljoprivrednu proizvodnju"Omoljica" sa

potpunom odgovornošću iz Omoljice.

08.06.1992.- Društveno poljoprivredno preduzeće "Omoljica" sa potpunom odgovornošću-Omoljica

16.11.2006.- Poljoprivredno društvo"Omoljica"akcionarsko društvo-Omoljica

09.10.2009.god- Aneksom ugovora o prodaji kapitala sa Agencijom za privatizaciju utvrđeno je da je većinski vlasnik PD"Omoljica"AD-preduzeće Supermix Ireland iz Novog Sada.

11.06.2010.- pokreće se restrukturiranje PD"Omoljica"AD i raskida ugovor o kupoprodaji tj. aneks sa Supermix Ireland-om iz Novog Sada.

02.09.2014.-Završeno restrukturiranje- PD “OMOLJICA” AD .

Copyright © All rights reserved. Made by PD Omoljica AD